Chwilio
Cau'r blwch chwilio yma.
PROSIECTAU

Cofebau Cymreig i’r Rhyfel Mawr

Yn ychwanegol at y cofebau rhyfel ‘swyddogol’ i’r meirw a welir mewn mannau cyhoeddus o gwmpas trefi a phentrefi Cymru, cafodd miloedd o gofebau eu cysegru i filwyr y Rhyfel Byd Cyntaf gan sefydliadau preifat – capeli, gweithleoedd, ysgolion a chlybiau.
Bwrdd cyflwyno Roll of Honour - Tylorstown.

Mae prosiect Cofebau Cymreig i’r Rhyfel Mawr yn diogelu’r wybodaeth sydd ar y cofebau hyn, ac yn rhannu lluniau ohonynt ac unrhyw ymchwil sydd wedi’i wneud amdanynt. Mae llawer o’r cofebau hyn wedi’u colli wrth i’r gweithleoedd a’r capeli gau a’r ysgolion adleoli; mae llawer o’r rhai sy’n weddill mewn perygl, ac nid yw’r rhan fwyaf wedi’u cynnwys ar y cronfeydd data o gofebau rhyfel sydd ar gael.  

Mae’r prosiect yn ystyried hefyd sut y cafodd y Rhyfel Byd Cyntaf effaith ar gymunedau lleol. Mae cofebau ‘answyddogol’ yn coffáu cyfraniad aelodau o grŵp dethol lleol i’r rhyfel , ac maent yn gallu rhoi gwybodaeth i ni am fywydau unigolion ac am gysylltiad y gymuned â’r rhyfel. ‌

Mae ymchwil arall ydy astudio’r ymatebion amrywiol i’r rhyfel a’i effeithiau gwahanol ar gymunedau lleol. Bydd casglu rhychwant o gofebau mewn un cronfa ddata yn ein galluogi i ystyried sut a pham yr oedd tôn a graddfa coffáu’r rhyfel yn amrywio. Er enghraifft, creodd rhai sefydliadau (capeli, gweithleoedd ac ysgolion) Restri Gwroniaid addurnedig i gofio pawb a gollwyd, tra roedd rhai eraill wedi cadw at gofebau syml i’r rhai a gollwyd.

  • Pa ffactorau allai egluro’r ymatebion gwahanol hyn?
  • A oes gwahaniaethau rhwng cofebau y talodd cyflogwyr amdanynt a’r rhai a ariannwyd gan y gweithwyr?
  • Beth yw’r gwahaniaethau yn y coffáu rhwng sefydliadau mewn ardaloedd glofaol / dur / tunplat / llechi / amaethyddol?
  • Dim ond y dynion a fu’n gwasanaethu a restrir ar y rhan fwyaf o gofebau capeli, ond mae rhai yn coffáu cyfraniad menywod fel nyrsys a gweithwyr arfau: pa batrymau y gellir eu gweld yma?
Cofeb y Rhyfel Byd Cyntaf y tu allan i Eglwys Gadeiriol Gatholig Rufeinig Sant Joseph, Abertawe.

Allbwn creiddiol y prosiect fydd cronfa ddata o gofebau’r Rhyfel Byd Cyntaf yng Nghymru. Byddwn yn rhannu unrhyw wybodaeth a gasglwyd am y milwyr gan haneswyr lleol, ysgolion a chymdeithasau. Mae gennym hefyd gyfres o erthyglau blog ar ein gwefan a anelir at gynulleidfa gyffredinol.  

Arweinydd y prosiect: Gethin Matthews

Cyfnod y prosiect: 2014-yn parhau

Cysylltwch â Gethin: g.h.matthews@swansea.ac.uk

Dilynwch y prosiect ar Twitter @WelshMemorials