Chwilio
Cau'r blwch chwilio yma.
PROSIECTAU

Pysgodfeydd ar raddfa fach, bwyd môr lleol a dyfodol treftadaeth pysgota yn ne Cymru

Bydd treftadaeth pysgota De Cymru yn ganolbwynt ar gyfer prosiect sy'n integreiddio ymchwil treftadaeth hanfodol gydag agenda wleidyddol ac ecolegol ymwybodol o gynhyrchu a defnydd lleol ar raddfa fach.
Stondin bysgod mewn marchnad dan do

Caiff y prosiect hwn ei ariannu'n hael gan CHART a DePOT (Deindustrialization and the Politics of Time), a bydd y prosiect hwn yn darparu dadansoddiad arloesol ac amserol ar dreftadaeth pysgota a diwylliant bwyd yn Ne Cymru.

Mae dyfodol diwydiant pysgota Cymru yn gynyddol ansicr. Er gwaethaf ei hanes cyfoethog a phriodoleddau unigryw'r fflyd, ni thrafodir treftadaeth yn aml mewn perthynas â physgotwyr mewndirol Cymru. Gyda'r gyfran fwyaf o longau pysgota ar raddfa fach yn y DU, mae'r diwydiant yn fwy crefftus na'i chymdogion ac mae technegau cynaliadwy wedi'u trosglwyddo i lawr cenedlaethau.

Mae'r gwerthoedd hyn yn cael eu tanbrisio gan lywodraeth ganolog a lleol, academyddion, a'r cyhoedd. Mae dros 80% o'r dal yn cael ei allforio i'r cyfandir ac mae bwyd môr sy'n cael ei fwyta'n lleol yn cael ei gyflenwi gan farchnadoedd tramor. Ar yr un pryd, mae treftadaeth, a basiwyd yn y sectorau twristiaeth a hamdden, yn aml yn gweithio yn erbyn y sector pysgota, gan annog boneddigeiddio, amlhau ail gartrefi, ac allfudiad a dieithrio cymunedau disgynyddion.

Cychod pysgota ym Marina Abertawe
Cychod pysgota ym Marina Abertawe

Gan ymateb i'r tensiynau hyn, mae'r prosiect doethurol hwn yn archwilio ad-drefnu cymunedau pysgota yn Ne Cymru, yn cwestiynu'r rhaniad mawr rhwng bwyta a chyflenwi bwyd môr, ac yn ymchwilio i'r systemau gwerth dinistriol sy'n ennyn y gwrthddywediadau hyn wrth ddefnyddio treftadaeth pysgota.

Ochr yn ochr ag ymchwil archifol, sy'n canolbwyntio ar 1850 hyd at y presennol, mae'r prosiect hwn yn blaenoriaethu ymgysylltu â'r dirwedd faterol gyfoes a chyfathrebu parhaus ag aelodau'r gymuned pysgota yn ne Cymru. Mae ethnograffeg archaeolegol yn ddull annatod o ymchwil sy'n cynnwys dull ymgorfforiedig o'r dirwedd, cyfweliadau, ffotograffiaeth, a ffilm.

Bydd y gwaith maes hwn yn cael ei gynnal ar draws pedwar lleoliad yn Ne Cymru: Abertawe, Aberdaugleddau, Saundersfoot a Phorthladd Tywyn. Mae pob un yn cadw cysylltiadau â'r diwydiant pysgota boed hynny yn yr ystyr o lanio pysgod, neu brosesu, gwerthu, a bwyta. Mae'r prif randdeiliaid yn cynnwys pysgotwyr, pysgotwyr, pysgotwyr a chyfanwerthwyr pysgod ond heb eu cyfyngu iddynt, a chyrff cynrychioliadol ar gyfer diwydiant pysgota Cymru.

Gyda chwalfa ecolegol yn agosáu, mae'r angen i ailystyried ein harferion o echdynnu a bwyta ar fin digwydd. Bydd treftadaeth yn cael ei ystyried mewn termau amgen, sy'n gogwyddo'n ecolegol ac yn llai anthroposentrig ac yn cael ei ddefnyddio i fynd i'r afael â rhwystrau i, a strategaethau ar gyfer cynhyrchu ar raddfa fach a defnydd lleol. Mae p'un a ellir cloddio treftadaeth o gyfalafiaeth yn amhendant, ond gall wasanaethu fel catalydd i dorri cylchoedd cyfalafol.

Tu allan i Gwmni Cimwch Cymru gydag arwyddion mewn ffenestr oedd yn darllen Lobster, Cocos, Cranc Brown, Cranc Pry cop a Chrwys.
Welsh Lobster Co. yn Aberdaugleddau

Hyd y prosiect: 2022 – 2025

Cyswllt: Katherine 2216575@swansea.ac.uk

Dilynwch Katherine ar Twitter @KatherineWats0n