Chwilio
Cau'r blwch chwilio yma.
PROSIECTAU

Designing the Green Transition: Gamifying the historic copperworks for better environmental outcomes/Dylunio Dyfodol Gwyrdd: Troi’r gwaith copr hanesyddol yn gêm i gyflawni canlyniadau amgylcheddol gwell

Researchers at Swansea University came together with game designer Kieran Pearson and pupils from Pentrehafod School to design a game that explored the development of the copper working industry in South Wales and the impacts it had on health and the environment Daeth ymchwilwyr ym Mhrifysgol Abertawe ynghyd â Kieran Pearson, dylunydd gemau, a disgyblion o Ysgol Pentrehafod i ddylunio gêm sy’n archwilio datblygiad y diwydiant gwaith copr yn ne Cymru a’i effeithiau ar iechyd a’r amgylchedd.
Screen shot from Copperworks game designed by Swansea University, Kieran Pearson Game Design and pupils from Pentrehafod School

Reflecting back, we can now see the huge damage that the copperworking industry did to both the landscape of the Lower Swansea Valley and the communities that worked there. A collaboration between Swansea University, Kieran Pearson Game Design and Pentrehafod School sought to explore how this process could be better understood through the medium of game design. Our ambition was to create a game that informed the player about the historic copperworking industries of South Wales, their global connections, and the processes and methods that were behind the conversion of coal and copper ore into refined pure copper – a product that was to have a profound impact on societies across the world. But we also wanted to model the habitat restoration project undertaken in the 1960-70s that sought to re-green the valley through the planting of trees. The game went through numerous iterations before bringing in an expert team of gamers from Pentrehafod School to co-design the final product. This is now freely available to play by clicking Here.

Gan fyfyrio ar y gorffennol, gallwn bellach weld y difrod a wnaed gan y diwydiant gwaith copr i dirwedd Cwm Tawe Isaf a’r cymunedau a fu’n gweithio yno. Gwnaeth cydweithrediad rhwng Prifysgol Abertawe, cwmni dylunio gemau Kieran Pearson ac Ysgol Pentrehafod geisio archwilio sut gellid deall y broses hon yn well drwy gyfrwng dylunio gêm. Ein huchelgais oedd creu gêm a fyddai’n rhoi gwybod i’r chwaraewr am ddiwydiannau gwaith copr hanesyddol de Cymru, eu cysylltiadau byd-eang a’r prosesau a’r dulliau a oedd yn gyfrifol am droi mwyn glo a chopr yn gopr pur coeth – cynnyrch a fyddai’n cael effaith ddifrifol ar gymdeithasau ledled y byd. Ond roeddem hefyd am fodelu’r prosiect adfer cynefinoedd yr ymgymerwyd ag ef yn y 1960au a’r 1970au a geisiodd droi’r cwm yn wyrdd eto drwy blannu coed. Bu fersiynau niferus o’r gêm cyn i dîm arbenigol o ddefnyddwyr gemau o Ysgol Pentrehafod gyd-ddylunio’r cynnyrch terfynol. Mae’r gêm ar gael i’w chwarae am ddim drwy glicio YMA.

Funded by the Arts and Humanities Research Council and part of a wider project led by Professor Kirsti Bohata, this activity was keen to explore how we could use game design as a way of exploring values, making decisions, and encouraging future generations to see themselves as agents of change in the necessary endeavor of achieving Net Zero within their own lifetimes.

Wedi’i ariannu gan Gyngor Ymchwil y Celfyddydau a’r Dyniaethau ac yn rhan o brosiect ehangach dan arweiniad yr Athro Kirsti Bohata, nod y gweithgaredd hwn oedd archwilio sut gallem ddylunio gemau fel ffordd o archwilio gwerthoedd, gwneud penderfyniadau ac annog cenedlaethau’r dyfodol i’w gweld eu hunain yn weithredwyr newid yn yr ymdrech angenrheidiol i gyflawni sero net yn ystod eu hoes eu hunain.

Project researchers/Ymchwilwyr y prosiect:

Dr Alex Langlands
Dr Sean Walton
Dr Tom Owen